Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Informacja dla wnioskodawców

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach, ul. Ligonia 46, adres e-mail: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl;

2) Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych – inspektor ochrony danych, adres e-mail: daneosobowe@slaskie.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu naboru wniosków w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego oraz w celu ich archiwizacji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny administratora (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia o ochronie danych 2016/679) wynikający z art. 10a ust. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa oraz podjętej przez Sejmik Województwa Śląskiego Uchwały nr V/59/2/2018 z dnia 18 października 2018 r. z późn. zm.

4) Dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi w zakresie prowadzonej korespondencji, podmiotom przetwarzającym zapewniającym obsługę teleinformatyczną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane na stronach Urzędu w domenie slaskie.pl.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie 25 lat od momentu realizacji wniosku.

Po upływie tego okresu dokumentacja (akta sprawy) zostanie przekazana do Archiwum Państwowego.

6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych;

7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z treści Regulaminu Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego stanowiącego załącznik do Uchwały nr V/59/2/2018 Sejmiku  Województwa Śląskiego z dnia 18 października 2018 r. z późn. zm. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odrzucenie formularza z uwagi na braki formalne;

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.Informacja dla wnioskodawców dot. list poparcia

Wnioskodawca, zgodnie z Regulaminem Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego (załącznik do Uchwały nr V/59/2/2018 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 października 2018 r.), dołącza do wniosku listę poparcia zadania. Listę tę należy zebrać za pomocą formularza, którego wzór można pobrać ze strony bo.slaskie.pl

Do czasu przekazania listy poparcia do Urzędu Marszałkowskiego za dane osobowe zawarte na liście odpowiada wnioskodawca – jest ich administratorem danych zgodnie z przepisami dot. ochrony danych osobowych – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. RODO.

W związku z tym, należy postępować w taki sposób, aby zapewnić ich bezpieczeństwo do czasu przekazania do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Urząd rekomenduje następujący sposób postępowania w najważniejszych obszarach dotyczących RODO:

  1. Podpisy osób popierających należy zbierać w sposób zapewniający ich poufność – tak, aby minimalizować możliwość zapoznawania się osób podpisujących z danymi innych osób na liście;
  2. Należy komunikować osobom podpisującym przez kogo i w jakim celu dane są zbierane;
  3. Prosimy umożliwiać zapoznanie się osobom udzielającym poparcia z informacjami na górze poszczególnych stron formularza;
  4. Listy poparcia należy transportować, przechowywać w sposób bezpieczny, pod nadzorem wnioskodawcy lub opiekuna prawnego, tak aby zapobiec ich zniszczeniu, utracie, modyfikacji, nieuprawnionemu ujawnieniu lub nieuprawnionemu do nich dostępowi;
  5. Nie należy sporządzać zbędnych kopii list, rozważyć skuteczne zniszczenie ew. kopii listy po jej przekazaniu do Urzędu.


Informacje dla osób składających podpis na liście poparcia

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych, od momentu przekazania list poparcia przez wnioskodawcę do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, jest Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach, ul. Ligonia 46, adres e-mail: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl;

2) Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych – inspektor ochrony danych, adres e-mail: daneosobowe@slaskie.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu poparcia zgłaszanego wniosku w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego oraz w celu ich archiwizacji.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny administratora (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia o ochronie danych 2016/679) wynikający z art. 10a ust. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa oraz podjętej przez Sejmik Województwa Śląskiego Uchwały nr V/59/2/2018 z dnia 18 października 2018 r.;

4) Dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom przetwarzającym zapewniającym obsługę teleinformatyczną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie 25 lat od momentu realizacji popartego wniosku. Po upływie tego okresu dokumentacja (akta sprawy) zostanie przekazana do Archiwum Państwowego;

6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych;

7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z treści Regulaminu Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego stanowiącego załącznik do Uchwały nr V/59/2/2018 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 października 2018 r. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak poparcia składanego wniosku w ramach realizacji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego.

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.

Informacja dla osób biorących udział w głosowaniu:

1)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach, ul. Ligonia 46, adres e-mail: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl;
2)    Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych – inspektor ochrony danych, adres e-mail: daneosobowe@slaskie.pl;
3)    Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia głosowania w Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim Województwa Śląskiego oraz w celu ich archiwizacji.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny administratora (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia o ochronie danych 2016/679) wynikający z art. 10a ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa oraz podjętej przez Sejmik Województwa Śląskiego Uchwały nr V/59/2/2018 z dnia 18 października 2018 r.
4)    Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom przetwarzającym i zapewniającym obsługę teleinformatyczną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego;
5)    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do spełnienia celu, wynikającego z obowiązujących przepisów prawa dot. archiwizacji;
6)    Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
7)    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest konieczne do udziału w głosowaniu nad propozycjami zadań poddanych pod głosowanie w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału przez Pana/Panią w głosowaniu.
8)    Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.

Poprawność danych (numer PESEL, imię i nazwisko, imię matki) będzie weryfikowana w bazie PESEL ze względu na wymóg zapewnienia równości i bezpośredniości głosowania. W przypadku podania  danych nieistniejących lub błędnych – głos będzie uznany za nieważny.

Na podany numer telefonu przesłany zostanie jednorazowy kod służący do zatwierdzenia oddania głosu.
Uwaga – na każdy numer telefonu może być wysłanych maksymalnie 5 kodów weryfikujących (liczą się kody wykorzystane do zatwierdzenia głosowania).