Informacja dla osób składających podpis na liście poparcia

Zgodnie z art. 14 ust 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, od momentu przekazania list poparcia przez wnioskodawcę do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, jest Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach, ul. Ligonia 46, adres e-mail: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl.
  2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych – inspektor ochrony danych, adres e-mail: daneosobowe@slaskie.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu poparcia zgłaszanego wniosku w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego oraz w celu ich archiwizacji.
  4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny administratora (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia o ochronie danych 2016/679) wynikający z art. 10a ust. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa oraz podjętej przez Semik Województwa Śląskiego Uchwały nr VI/67/14/2024 z dnia 25 marca 2024 r.
  5. Dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom przetwarzającym zapewniającym obsługę teleinformatyczną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez co najmniej 10 lat od momentu realizacji popartego wniosku. Po upływie tego okresu akta sprawy będą podlegać ekspertyzie ze względu na ich charakter, treść i znaczenie. Na tej podstawie nastąpić może zmiana okresu przechowywania, włącznie z uznaniem jej za materiały podlegające wieczystemu przechowywaniu w Archiwum Państwowym.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia przy uwzględnieniu ograniczeń z art. 17 ust. 3 rozporządzenia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z treści Regulaminu Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego stanowiącego załącznik do Uchwały nr VI/67/14/2024 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 marca 2024 r. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak poparcia składanego wniosku w ramach realizacji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego.
  9. Dane w zakresie wskazanym na liście poparcia (imię i nazwisko, powiat/miejscowość, kod pocztowy miejsca zamieszkania, podpis) zostają przekazane przez osoby zgłaszające dane zadanie.
  10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.