Informacja dla władających obiektem/ terenem udzielających zgody na realizację zadania zgłoszonego do Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, od momentu przekazania oświadczenia przez wnioskodawcę do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, jest Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach, ul. Ligonia 46, adres e-mail: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl;
  2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych – inspektor ochrony danych, adres e-mail: daneosobowe@slaskie.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu naboru wniosków w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego oraz w celu ich archiwizacji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny administratora (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia o ochronie danych 2016/679) wynikający z art. 10a ust. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa oraz podjętej przez Sejmik Województwa Śląskiego Uchwały nr VI/54/9/2023 z dnia 27 luty 2023 r.
  4. Dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi w zakresie prowadzonej korespondencji, podmiotom przetwarzającym zapewniającym obsługę teleinformatyczną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane na stronach Urzędu w domenie slaskie.pl.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres co najmniej 10 lat od momentu zakończenia sprawy - realizacji wniosku. Po upływie tego okresu akta sprawy będą podlegać ekspertyzie ze względu na ich charakter, treść i znaczenie. Na tej podstawie nastąpić może zmiana okresu przechowywania dokumentacji, włącznie z uznaniem jej za materiały podlegające wieczystemu przechowywaniu w Archiwum Państwowym.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (przy uwzględnieniu ograniczeń z art. 17 ust. 3 rozporządzenia), ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych;
  7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z treści Regulaminu Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego stanowiącego załącznik do Uchwały nr VI/54/9/2023 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 27 lutego 2023 r. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odrzucenie formularza z uwagi na braki formalne;
  8. Dane osobowe w zakresie wskazanym na zgodzie władającego obiektem lub terenem zostają przekazane przez osoby zgłaszające dane zadanie.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.