Informacja dot. przetwarzania danych osobowych dla osób biorących udział w głosowaniu papierowym

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach, ul. Ligonia 46, adres e-mail: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl.
 2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych – inspektor ochrony danych, adres e-mail: daneosobowe@slaskie.pl.
 3. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia głosowania w Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim Województwa Śląskiego oraz w celu ich archiwizacji.
  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny administratora (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia) wynikający z art. 10a ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa oraz podjętej przez Sejmik Województwa Śląskiego Uchwały nr VI/67/14/2024 z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Województwa Śląskiego.
  W przypadku wyrażenia zgody (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia), na podany numer telefonu wysyłane będą informacje o terminach naboru i głosowania w kolejnych edycjach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom przetwarzającym i zapewniającym obsługę teleinformatyczną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, oraz zostaną powierzone podmiotom, w których dostępna będzie urna do głosowania.
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego w tym m.in. informowania o kolejnych edycjach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do ustalenia wyników głosowania.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (przy uwzględnieniu ograniczeń z art. 17 ust. 3 rozporządzenia), ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w celach objętych zgodą. Nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody jest możliwe w dowolnym momencie poprzez przesłanie informacji na adres e-mail: budzetobywatelski@slaskie.pl.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest konieczne do udziału w głosowaniu nad propozycjami zadań poddanych pod głosowanie w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału przez Pana/Panią w głosowaniu.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

Ważność oddanych głosów będzie weryfikowana na podstawie danych z głosowania wprowadzonych do systemu informatycznego (imię i nazwisko, gmina, data urodzenia).

Głos będzie uznany za nieważny w przypadkach gdy: jedna osoba wypełni więcej niż jedną kartę do głosowania lub skorzysta z więcej niż jednego sposobu głosowania, karta do głosowania wypełniona zostanie w sposób nieczytelny lub niezawierający wszystkich wymaganych danych, oddany w formie papierowej wpłynie do Urzędu lub jego komórek zamiejscowych po terminie głosowania, weryfikacja danych z głosowania wprowadzonych do systemu informatycznego zakończy się wynikiem negatywnym.