Zmiany w regulaminie – konsultacje

 Konsultacje społeczne Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Konsultacje społeczne Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

Do konsultacji społecznych został skierowany projekt uchwały Sejmiku, w którym zaproponowano zmiany w regulaminie Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Proponowane zmiany dotyczą przede wszystkim doprecyzowania przebiegu naboru i weryfikacji zgłaszanych zadań, tak aby procedura przebiegała sprawniej, a poszczególne zapisy był bardziej czytelne. Najważniejszych zasady realizacji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego nie są modyfikowane (pule, podział środków, podstawowe zasady zgłaszania i wyboru projektów – pozostają bez zmian).

Wśród zakładanych zmian znalazły się m.in.:

 • preambuła precyzującą czym jest Marszałkowski Budżet Obywatelski,
 • doprecyzowany opis kosztów utrzymania,
 • wskazanie, że zgłaszane zadania muszą zawierać się w katalogu zadań własnych Samorządu,
 • zapisy dotyczące wskazywania lokalizacji zadań oraz pozyskiwania zgód władających terenem,
 • katalog zadań, których nie można zgłaszać,
 • modyfikacja części zasad dotyczących weryfikacji formalnej,
 • kryterium celowości i efektywności wydatków, jako element weryfikacji prawno-technicznej,
 • ujednolicona ścieżka modyfikacji projektu na etapie weryfikacji prawno-technicznej.

Do udziału w konsultacjach społecznych zaproszeni są mieszkańcy regionu, organizacje pozarządowe oraz Rada Działalności Pożytku Publicznego. Konsultacje będą trwały od 23 grudnia 2019 r. do 12 stycznia 2020 r.

Uwagi do projektu będą przyjmowane wyłącznie na Formularzu i można je składać:

 1. W formie pisemnej – na adres Wydziału Obsługi Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (w godzinach pracy Urzędu);
 2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: budzetobywatelski@slaskie.pl;
 3. Ustnie – w Wydziale Obsługi Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice pok. 383 (w godzinach pracy Urzędu).

Z treścią projektu uchwały Sejmiku i proponowanymi zmianami można się zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej. Tam też zamieszczono informacje dotyczące trybu prowadzenia konsultacji społecznych.