Zadania, które pozytywnie przeszły weryfikację formalną

graf. UMWS graf. UMWS
15 maja zakończył się nabór wniosków w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego. W tym roku mieszkańcy województwa Śląskiego zgłosili 146 propozycji zadań na łączną kwotę ponad 43 mln.

Najwięcej projektów wpłynęło w ramach puli wojewódzkiej (39 zgłoszeń). W pulach podregionalnych najwięcej zadań zgłoszono w podregionie 5 obejmującym miasta na prawach powiatu: Chorzów, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Zabrze (20 zgłoszeń).

Pozytywny wynik weryfikacji formalnej uzyskały 142 wnioski, 3 zostały ocenione negatywnie, a jeden wycofał wnioskodawca. Dziś publikujemy wykaz zadań, które spełniły wymogi formalne – lista dostępna jest w zakładce Zadania w II edycji oraz poniżej w postaci załącznika. Wykaz został także wywieszony w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego MWŚ oraz w jego jednostkach zamiejscowych. Przypominamy, że zgodnie z uchwałą nr 845/118/VI/2020 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 15.04.2020 r. jeśli do zgłoszonego zadania nie został dołączony oryginał listy poparcia, z podpisami mieszkańców województwa, koniecznie trzeba go dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego do 17 lipca br. Do tego czasu trzeba również uzupełnić podpis na wniosku, jeśli został on złożony wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków w aplikacji eBO.

Zadanie zostało pozytywnie ocenione pod względem formalnym jeśli łącznie spełniło następujące kryteria:

  1. zadanie zostało zgłoszone na właściwym formularzu;
  2. wszystkie obowiązkowe pola formularza zostały wypełnione (możliwe uzupełnienie do 17 lipca br.);
  3. do formularza została dołączona kompletna i prawidłowo wypełniona lista poparcia (możliwe uzupełnienie do 17 lipca br.);
  4. zadanie zostało zgłoszone w wyznaczonym terminie i miejscu;
  5. w przypadku zgłoszenia zadania o charakterze inwestycyjnym i/lub infrastrukturalnym podano szczegółową lokalizację zadania;
  6. w przypadku, gdy wskazano szczegółową lokalizację zadania, do formularza została dołączona zgoda władającego obiektem/terenem na realizację zadania (nie dotyczy zadań z zakresu inwestycji drogowych);
  7. szacunkowy koszt realizowanego zadania jest zgodny z limitami określonymi w § 2 ust. 6 Regulaminu;
  8. roczne koszty utrzymania zrealizowanego zadania są zgodne z limitem określonym w § 2 ust. 7 Regulaminu.

Kolejnym etapem będzie weryfikacja prawno-techniczna. Lista zadań dopuszczonych do głosowania oraz lista zadań niedopuszczonych (wraz z uzasadnieniem) opublikowana zostanie do 29 lipca 2020 r.

Załączniki
Wykaz zadań zgłoszonych w II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego, które spełniły wymogi formalne [PDF 312,9kB]

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała zarządu nr 845/118/VI/2020 z dnia 2020-04-15
Zadania w II edycji MBO