Przyjęto zmiany w regulaminie

Sejmik Województwa Śląskiego przyjął zmiany w Regulaminie Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego.

Wprowadzone modyfikacje zapisów wynikały z doświadczeń we wdrażaniu I edycji oraz z przeprowadzonych konsultacji społecznych. Zmiany w regulaminie miały na celu przede wszystkim usprawnienie procedury naboru i weryfikacji zgłoszonych zadań, natomiast najważniejsze zasady MBO pozostały bez zmian (dotyczące m.in. puli środków, podziału na podregiony, mechanizmu zgłaszania i wyboru zadań).

Na jakie zmiany w regulaminie należy zwrócić uwagę chcąc zgłosić projekt w tegorocznej edycji MBO?

  1. Wypełniając wniosek trzeba będzie wskazać charakter zgłaszanego zadania w budżecie obywatelskim (tj. charakter edukacyjny, ekologiczny, kulturalny, prospołeczny, prozdrowotny, sportowy, turystyczny lub inny – mieszczący się w granicach zadań własnych Województwa).
  2. W przypadku zadań inwestycyjnych/infrastrukturalnych obligatoryjnie należy załączyć do wniosku oprócz listy poparcia również zgodę władającego obiektem/terenem na realizację zadania.
  3. W przypadku zadań „miękkich”, w których wskazano konkretną lokalizację zadania, Zgłaszający również będzie zobowiązany do uzyskania zgody władającego danym obiektem/terenem na jego realizację oraz dołączenia jej do wniosku.

Ponadto w regulaminie wskazano katalog zadań, które zostały wyłączone z możliwości realizacji w ramach MBO, tj. zgłaszane zadania nie będą mogły dotyczyć:

- wykonania wyłącznie dokumentacji projektowej
- wykonania jednego z etapów realizacji zadania, które w kolejnych latach będzie wymagało wykonania dalszych etapów
- organizacji kolejnej edycji wydarzenia cyklicznego
- realizacji zadań stanowiących zadania własne gminy lub wykonywanych na majątku gminy
- działań sprzecznych ze strategiami lub programami Województwa
- działań uznawanych powszechnie za społecznie naganne lub obraźliwe

Wyjaśniono, na czym polega mechanizm budżetu obywatelskiego oraz wskazano, że zadania będą realizowane przez Samorząd Województwa (należy pamiętać, że budżet obywatelski nie stanowi systemu dotacyjnego a wnioskodawca nie jest równoznaczny z realizatorem zadania).

 

Z treścią uchwały Sejmiku można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej

Zachęcamy do zapoznania się ze zmienionym regulaminem – wersja ujednolicona dostępna jest TUTAJ.

Załączniki
Regulamin Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - tekst ujednolicony (materiał roboczy) [PDF 409,0kB]