Nowy regulamin MBO

 graf. UMWS graf. UMWS
Sejmik Województwa Śląskiego przyjął zmiany w Regulaminie Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

Sejmik uchwałą nr VI/42/6/2022 wprowadził zmiany w Regulaminie Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Dotyczą one m.in.:

  • zmiany minimalnej i maksymalnej wartości projektów w pulach;
  • ograniczenia wartości zadań nieinwestycyjnych do poziomu 50 000 zł, a pojedynczego wydatku na zakup doposażenia lub sprzętu w tego typu zadaniach do 10 000 zł.;
  • dodania zapisu na temat uwzględnienia kosztów promocji zadania na poziomie do 10% jego wartości;
  • zmiany zasady wyboru projektów do realizacji;
  • zgłoszenia zadań elektronicznie bez konieczności uzupełniania oryginałów dokumentów.

Uwzględniona została również część uwag z przeprowadzonych konsultacji społecznych:

  • doprecyzowano definicję cykliczności;
  • wprowadzono ograniczenie kosztów osobowych, które nie mogą przekroczyć 50% wartości wnioskowanej kwoty.

Przyjęta uchwała zmienia obowiązującą uchwałę Nr VI/30/6/2021 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 15 marca 2021 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Województwa Śląskiego.

Z treścią uchwały Sejmiku można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała Sejmiku nr VI/42/6/2022 z dnia 2022-03-21
Regulamin Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego