Z czego wynika podział środków na podregiony?

Wielkość środków dla poszczególnych podregionów ustalana jest według procentowego udziału liczby mieszkańców danej grupy powiatów do ogólnej liczby mieszkańców Województwa.

Do obliczenia liczby mieszkańców przyjmuje się dane statystyczne GUS.