Jakie załączniki trzeba dołączyć do wniosku?

Zgodnie z Regulaminem Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego obligatoryjnie dla wszystkich zadań do wniosku należy dołączyć:

  • listę poparcia dla zadania, której wzór określa w drodze uchwały Zarząd Województwa, podpisaną przez mieszkańców:
    • dla zadań zgłoszonych w puli EKO – co najmniej 100 podpisów mieszkańców,
    • dla zadań zgłaszanych w puli REGIO – co najmniej 50 podpisów mieszkańców;
  • zgodę władającego obiektem lub terenem (wg określonego wzoru) dla zadań, w których wskazano szczegółową lokalizację (nie dotyczy zadań z zakresu inwestycji drogowych);