Jak się odwołać od niedopuszczenia zadania do głosowania?

Zgodnie z Regulaminem Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego zgłaszający zadanie może wnieść do Zarządu Województwa odwołanie od niedopuszczenia zadania do głosowania w terminie 7 dni od opublikowania listy.

Termin składania odwołań to 15 października 2019 r. (decyduje data wpływu odwołania do Urzędu).

Ewentualne odwołania należy:

1) przesłać na adres korespondencyjny Urzędu lub jego jednostek zamiejscowych (w przypadku przesłania odwołania decyduje data wpływu do Urzędu) lub

2) złożyć osobiście w Kancelarii Urzędu lub jego jednostek zamiejscowych lub

3) przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej

4) przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: budzetobywatelski@slaskie.pl.

 

Adres Urzędu i jednostek zamiejscowych:

  • Urząd Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
  • Urząd Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Międzywydziałowy Zespół Zadaniowy w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała
  • Urząd Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Międzywydziałowy Zespół Zadaniowy w Częstochowie, ul. Sobieskiego 7, 42-200 Częstochowa.

 

Zarząd Województwa rozpatrzy odwołania od niedopuszczenia zadania do głosowania w terminie 30 dni od daty wpływu odwołania, jednak nie później niż do dnia rozpoczęcia głosowania (tj. 12 listopada 2019 r.). Następnie w formie uchwały zatwierdzi ostateczną listę zadań dopuszczonych do głosowania, która zostanie opublikowana na stronie bo.slaskie.pl. Od uchwały Zarządu Województwa nie przysługują środki odwoławcze.