III edycja MBO - harmonogram

Harmonogram III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego w 2021 r.

  1. Działania promocyjne, edukacyjne i informacyjne: cały okres realizacji III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.
  2. Zgłaszanie zadań przez mieszkańców województwa śląskiego: 6 kwietnia – 16 maja 2021 r.
  3. Udostępnienie na portalu obsługującym Marszałkowski Budżet Obywatelski oraz wywieszenie w siedzibie Urzędu i jego komórek zamiejscowych wykazu zgłoszonych zadań, które spełniają warunki formalne, określone w Regulaminie Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego: do 2 czerwca 2021 r.
  4. Uzupełnienie przez wnioskodawców podpisu na formularzu wniosku, kompletnej i prawidłowo wypełnionej listy poparcia zadania oraz wymaganej zgody władającego obiektem/terenem w oryginale: do 2 lipca 2021 r.
  5. Udostępnienie na portalu obsługującym Marszałkowski Budżet Obywatelski listy zadań dopuszczonych i listy zadań niedopuszczonych do głosowania (wraz z uzasadnieniem): do 16 lipca 2021 r.
  6. Składanie odwołań przez zgłaszających zadania do Zarządu Województwa Śląskiego: w terminie 7 dni od dnia udostępnienia listy zadań dopuszczonych i listy zadań niedopuszczonych do głosowania.
  7. Rozpatrzenie odwołań przez Zarząd Województwa Śląskiego oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ostatecznej listy zadań dopuszczonych do głosowania: w ciągu 30 dni od wpływu odwołania, jednak nie później niż do dnia rozpoczęcia głosowania.
  8. Rozpoczęcie przez zgłaszających zadania działań promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych o zadaniach dopuszczonych do głosowania: od dnia opublikowania uchwały w sprawie zatwierdzenia ostatecznej listy zadań dopuszczonych do głosowania. 9. Głosowanie mieszkańców województwa śląskiego: 1 września – 19 września 2021 r.
  9. Podjęcie przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwały w sprawie zatwierdzenia listy zadań do realizacji na podstawie wyników głosowania mieszkańców województwa śląskiego: do 29 września 2021 r.
  10. Ogłoszenie wyników głosowania oraz listy zadań zatwierdzonych do realizacji: do 29 września 2021 r.