Czy w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego można zgłosić budowę (wykonanie) oświetlenia przy drodze wojewódzkiej?

W ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego nie ma możliwości wykonania oświetlenia ulicznego, ponieważ  finansowanie oświetlenia dróg i ulic należy do zadań własnych gminy* (dotyczy budowy i kosztów utrzymania).

Zarząd Dróg Wojewódzkich może zrealizować budowę lub modernizację oświetlania jedynie w ramach budowy lub przebudowy dróg wojewódzkich, w przypadku których wydana jest decyzja o pozwoleniu na budowę lub ZRID, zgodnie z §109 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Następnie ZDW przekazuje je gminie, na terenie której jest realizowana inwestycja, w celu podpisania umowy z zakładem energetycznym na dostarczanie energii elektrycznej.

 

*podstawa prawna:

Art. 3. Pkt. 22 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne:

finansowanie oświetlenia – finansowanie kosztów energii elektrycznej pobranej przez punkty świetlne oraz koszty ich budowy i utrzymania.

Art. 18.1. ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne:

Do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy:

1) planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy;

2) planowanie oświetlenia znajdujących się na terenie gminy:

  1. a) miejsc publicznych,
  2. b) dróg gminnych, dróg powiatowych i dróg wojewódzkich,
  3. c) dróg krajowych, innych niż autostrady i drogi ekspresowe w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068), przebiegających w granicach terenu zabudowy,
  4. d) części dróg krajowych, innych niż autostrady i drogi ekspresowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2014 i 2244), wymagających odrębnego oświetlenia:

– przeznaczonych do ruchu pieszych lub rowerów,

– stanowiących dodatkowe jezdnie obsługujące ruch z terenów przyległych do pasa drogowego drogi krajowej;

3) finansowanie oświetlenia znajdujących się na terenie gminy:

  1. a) ulic,
  2. b) placów,
  3. c) dróg gminnych, dróg powiatowych i dróg wojewódzkich, (…)

 

Ponadto zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym:

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: (…)
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz.