Czy w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego można zgłosić budowę (wykonanie) oświetlenia przy drodze wojewódzkiej?

W ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego nie ma możliwości wykonania oświetlenia ulicznego, ponieważ finansowanie oświetlenia dróg i ulic należy do zadań własnych gminy* (dotyczy budowy i kosztów utrzymania).Zarząd Dróg Wojewódzkich może zrealizować budowę lub modernizację oświetlania jedynie w ramach budowy lub przebudowy dróg wojewódzkich, w przypadku, których wydana jest decyzja o pozwoleniu na budowę lub ZRID, zgodnie z §109 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Następnie ZDW przekazuje je gminie, na terenie której jest realizowana inwestycja, w celu podpisania umowy z zakładem energetycznym na dostarczanie energii elektrycznej.

*podstawa prawna:

 • Art. 3. Pkt. 22 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne:
 • finansowanie oświetlenia – finansowanie kosztów energii elektrycznej pobranej przez punkty świetlne oraz koszty ich budowy i utrzymania.
 • Art. 18.1. ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne:
 • Do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy:
  1. planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy;
  2. planowanie oświetlenia znajdujących się na terenie gminy:
   1. miejsc publicznych,
   2. dróg gminnych, dróg powiatowych i dróg wojewódzkich,
   3. dróg krajowych, innych niż autostrady i drogi ekspresowe w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471, 1087 i 2338 oraz z 2021 r. poz. 54), przebiegających w granicach terenu zabudowy,
   4. części dróg krajowych, innych niż autostrady i drogi ekspresowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2268), wymagających odrębnego oświetlenia:
    • przeznaczonych do ruchu pieszych lub rowerów,
    • stanowiących dodatkowe jezdnie obsługujące ruch z terenów przyległych do pasa drogowego drogi krajowej;
  3. finansowanie oświetlenia znajdujących się na terenie gminy:
   1. ulic,
   2. placów,
   3. dróg gminnych, dróg powiatowych i dróg wojewódzkich, (…)
 • Ponadto zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: (…)
  3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz.