Czy można zorganizować wydarzenie kulturalne, sportowe, edukacyjne itp. na obiekcie/terenie/ niebędącym własnością województwa?

Projekt nieinwestycyjny (np. wydarzenie kulturalne), może być realizowane na terenie nienależącym do województwa. Przy wskazaniu konkretnej lokalizacji należy pamiętać o dołączeniu zgody władającego obiektem lub terenem na realizację zadania wg przyjętego wzoru (nie dotyczy zadań z zakresu inwestycji drogowych).