Co należy zamieścić w kosztorysie?

Przygotowane przez mieszkańców szacunkowe koszty zadania uwarunkowane są jego przedmiotem. Jeżeli zadanie ma charakter inwestycyjny lub remontowy, obowiązkowymi pozycjami w kosztorysie są: koszt projektu, koszt zakupu oraz montażu materiałów. W przypadku zadań o charakterze kulturalnym, edukacyjnym warto uwzględnić koszty wynajmu sali, honorarium artystów, prowadzących dane wydarzenie, koszty związane z organizacją (nagłośnienie, oświetlenie, ochrona), poczęstunek.

Należy pamiętać, że:

  • Formularz zgłoszenia powinien zawierać koszty promocji zadania, które nie mogą wynosić więcej niż 10% wartości wnioskowanej kwoty;
  • wydatki na doposażenie lub sprzęt mogą być ponoszone wyłącznie pod warunkiem ich celowości i niezbędności dla realizacji zadania. Maksymalna wysokość pojedynczego wydatku na zakup doposażenia lub sprzętu w zadaniach nieinwestycyjnych nie może przekroczyć 10 000 zł;
  • w szacunkowym kosztorysie zgłaszanego zadania mogą być uwzględnione koszty osobowe wynoszące nie więcej niż 50% wartości wnioskowanej kwoty.
  • szacunkowa wartość zadań zgłaszanych w przypadku zadań nieinwestycyjnych nie może być wyższa niż 50 000 zł.