Zmiany w regulaminie i wzorach dokumentów MBO

 graf. umws graf. umws
Wkrótce rusza III edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

Sejmik Województwa Śląskiego przyjął zmiany w Regulaminie Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Najważniejszą zmianą III edycji jest wprowadzenie podziału na pulę EKO oraz pulę REGIO. Umożliwi to wspieranie transformacji regionu zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” – Zielone Śląskie przy jednoczesnym zachowaniu możliwości zgłaszania zadań o charakterze odmiennym niż ekologiczny.

Pozostałe wprowadzone zmiany mają charakter porządkujący dotychczasowe regulacje prawne. Najważniejsze z tych zmian to:

  1. ujednolicenie terminologii stosowanej w Regulaminie MBO oraz wprowadzenie poprawek stylistycznych i redakcyjnych;
  2. doprecyzowanie, że do MBO nie mogą być zgłaszane zadania, które zawierają bezpośrednie lub pośrednie wskazanie potencjalnego wykonawcy zadania, trybu jego wyboru oraz zadania, których realizacja naruszałaby prawa osób trzecich;
  3. wskazanie, że do MBO nie mogą być zgłaszane zadania nieinwestycyjne (tzw. zadania miękkie), które zakładają wyłącznie wydatki przeznaczone na zakupy sprzętu lub doposażenia. Wydatki na doposażenie lub sprzęt mogą być ponoszone wyłącznie pod warunkiem ich celowości i niezbędności dla realizacji zadania;
  4. wprowadzenie regulacji usprawniających proces oceny zgłoszonego zadania (błędy pisarskie i inne stwierdzone oczywiste omyłki będą poprawiane w toku oceny bez wzywania zgłaszającego zadanie do ich poprawienia, doprecyzowano proces wprowadzania zmian do zgłoszonego zadania);
  5. wprowadzenie możliwości rezygnacji ze zgłoszonego zadania, jednakże będzie to możliwe najpóźniej przed ogłoszeniem ostatecznej listy zadań dopuszczonych do głosowania;
  6. możliwość przyznania przez każdego mieszkańca maksymalnie 6 punktów podczas głosowania (do 3 punktów w ramach puli REGIO oraz do 3 punktów w ramach puli EKO);
  7. doprecyzowanie, że jeżeli zadanie jest niewykonalne z przyczyn obiektywnych w całości lub w części, Zarząd Województwa będzie mógł odstąpić od realizacji tego zadania lub zrealizować je w części.

Na podstawie zmian regulaminu Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 666/220/VI/2021 określił wzory dokumentów stosowanych przy zgłaszaniu i weryfikacji zadań w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Załączniki
Wzór formularza zgłaszania zadań [RTF 289,6kB]
Wzór listy poparcia [PDF 699,0kB]
Wzór listy poparcia [RTF 376,9kB]
Aktualny Regulamin Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego (obowiązuje od III edycji) [PDF 430,1kB]

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała Sejmiku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Województwa Śląskiego
Uchwała zarządu w sprawie określenia wzorów dokumentów stosowanych przy zgłaszaniu i weryfikacji zadań w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego.