Informacje dla wnioskodawców

Zapraszamy do zapoznania się ze wskazówkami dotyczącymi zgłaszania zadań w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

Od 1 do 26 lipca czekamy na propozycje zadań w ramach I edycji. Przypominamy, że wnioski można wypełniać w generatorze dostępnym na stronie ebo.slaskie.pl. Wygenerowany wniosek należy podpisać i przekazać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – osobiście, pocztą, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej.

W formularzu zgłaszania zadania koniecznym jest podanie następujących informacji: dane zgłaszającego (imię, nazwisko, miejscowość, rok  urodzenia, telefon, e-mail), podstawowe informacje o zadaniu (tytuł, zasięg zadania, dominujący typ zadania, lokalizacja). W przypadku zadań infrastrukturalnych lub inwestycyjnych oraz gdy wnioskodawca wskaże konkretną lokalizację – koniecznym będzie dołączenie opinii władającego terenem.

Każdy wniosek musi zawierać skrócony opis (może podlegać publikacji na stronie bo.slaskie.pl), który powinien zawierać informacje: co, dla kogo i dlaczego powinno być zrealizowane. Wnioskodawca przygotowuje też uzasadnienie, w którym powinno być opisane szczegółowo na czym ma polegać zadanie, kto ma być jego odbiorcą, z jakich etapów powinno się składać. Ważne – zadania inwestycyjne i/lub infrastrukturalne mogą być realizowane wyłącznie na mieniu województwa.

Zgłaszający zadanie będzie musiał przygotować informacje o szacowanych kosztach (rodzaj i wielkość) oraz ewentualnych kosztach utrzymania. Koszty te muszą być określonej wysokości:

- zadania wojewódzkie – minimum 100 000,00 zł i maksimum 50% puli (czyli: 1 250 000,00 zł),

- zadania podregionalne – minimum 50 000,00 zł i maksimum 50% w danej puli.

Należy pamiętać, że zadanie musi być możliwe do zrealizowania w jednym roku budżetowym.

Obowiązkowym załącznikiem jest lista poparcia, która będzie zawierała odpowiednio 50 podpisów – dla zadania podregionalnego, lub 100 podpisów mieszkańców województwa śląskiego – dla zadania wojewódzkiego. Zbierający podpisy powinni zapoznać się z zaleceniami, jak bezpiecznie zbierać podpisy na liście poparcia. Zalecamy dołączenie kilku podpisów więcej – w przypadku, gdyby któryś z podpisów był niewłaściwy (np. należał do mieszkańca innego województwa). W tym celu na liście poparcia można dodać odpowiednią liczbę pól. Niezależnie od sposobu dostarczenia gotowego wniosku, lista poparcia musi być dostarczona w wersji papierowej.