Informacja dla osób biorących udział w głosowaniu – papierowe

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach, ul. Ligonia 46, adres e-mail: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl;
  2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych – inspektor ochrony danych, adres e-mail: daneosobowe@slaskie.pl;
  3. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia głosowania w Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim Województwa Śląskiego oraz w celu ich archiwizacji.
    Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny administratora (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia o ochronie danych 2016/679) wynikający z art. 10a ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa oraz podjętej przez Sejmik Województwa Śląskiego Uchwały nr VI/54/9/2023 z dnia 27 lutego 2023 r.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom przetwarzającym i zapewniającym obsługę teleinformatyczną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, oraz zostaną powierzone podmiotom, w których dostępna będzie urna do głosowania;
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do ustalenia wyników głosowania.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (przy uwzględnieniu ograniczeń z art. 17 ust. 3 rozporządzenia), ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest konieczne do udziału w głosowaniu nad propozycjami zadań poddanych pod głosowanie w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału przez Pana/Panią w głosowaniu.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

Poprawność danych (numer PESEL, imię i nazwisko, imię matki) będzie weryfikowana w bazie PESEL ze względu na wymóg zapewnienia równości i bezpośredniości głosowania.

W przypadku podania danych nieistniejących lub błędnych – głos będzie uznany za nieważny