Harmonogram Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego

Terminy realizacji poszczególnych etapów Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego określane są co roku przez Zarząd Województwa Śląskiego


Załącznik do uchwały nr 1590/246/VI/2021
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 30.06.2021 r

Harmonogram III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego w 2021 r.

 1. Działania promocyjne, edukacyjne i informacyjne: cały okres realizacji III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.
 2. Zgłaszanie zadań przez mieszkańców województwa śląskiego: 6 kwietnia – 16 maja 2021 r.
 3. Udostępnienie na portalu obsługującym Marszałkowski Budżet Obywatelski oraz wywieszenie w siedzibie Urzędu i jego komórek zamiejscowych wykazu zgłoszonych zadań, które spełniają warunki formalne, określone w Regulaminie Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego: do 2 czerwca 2021 r.
 4. Uzupełnienie przez wnioskodawców podpisu na formularzu wniosku, kompletnej i prawidłowo wypełnionej listy poparcia zadania oraz wymaganej zgody władającego obiektem/terenem w oryginale: do 2 lipca 2021 r.
 5. Udostępnienie na portalu obsługującym Marszałkowski Budżet Obywatelski listy zadań dopuszczonych i listy zadań niedopuszczonych do głosowania (wraz z uzasadnieniem): do 16 lipca 2021 r.
 6. Składanie odwołań przez zgłaszających zadania do Zarządu Województwa Śląskiego: w terminie 7 dni od dnia udostępnienia listy zadań dopuszczonych i listy zadań niedopuszczonych do głosowania.
 7. Rozpatrzenie odwołań przez Zarząd Województwa Śląskiego oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ostatecznej listy zadań dopuszczonych do głosowania: w ciągu 30 dni od wpływu odwołania, jednak nie później niż do dnia rozpoczęcia głosowania.
 8. Rozpoczęcie przez zgłaszających zadania działań promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych o zadaniach dopuszczonych do głosowania: od dnia opublikowania uchwały w sprawie zatwierdzenia ostatecznej listy zadań dopuszczonych do głosowania.
 9. Głosowanie mieszkańców województwa śląskiego: 1 września – 19 września 2021 r.
 10. Podjęcie przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwały w sprawie zatwierdzenia listy zadań do realizacji na podstawie wyników głosowania mieszkańców województwa śląskiego: do 29 września 2021 r.
 11. Ogłoszenie wyników głosowania oraz listy zadań zatwierdzonych do realizacji: do 29 września 2021 r.
Linki do stron zewnętrznych
Uchwała Zarządu nr 1590/246/VI/2021